Všeobecné obchodní podmínky podle § 273 Obchodního zákoníku

1. Objednání předplatného
Předplatné lze objednat písemně u vydavatele Empresa Media, a.s. na adrese oddělení předplatného. Objednávka bude zavedena od nejbližšího čísla vydání.

2. Úhrada předplatného
Po obdržení objednávky zašle oddělení předplatného fakturu nebo předpis předplatného na adresu nového předplatitele. V případě neuhrazení předpisu předplatného do 14 dnů po jeho obdržení bude předplatné ukončeno.

3. Reklamace
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nevložení přílohy. Reklamace je možno uplatnit v oddělení předplatného a to bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.

4. Doručování
Předplatitel umožní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p. Všeobecné obchodní podmínky doručování ČP jsou k nahlédnutí na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod.

5. Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, či přerušení odběru, je nutné informovat písemně vydavatele nejméně 10 dnů před datem účinnosti změny.
V případě přerušení odběru se automaticky prodlužuje předplatné o období, kdy nebylo doručováno.

6. Zrušení odběru
Zrušení předplatného bude provedeno na základě písemné žádosti. V tomto případě dojde k ukončení odběru po skončení předplatitelského období. V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za neodebrané výtisky.
Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí či jiného závažného důvodu. Přeplatek bude zaslán poukázkou typu „B“.

7. Dárky k předplatnému 
Dárek se vztahuje pouze na nové předplatitele.V případě vyčerpání jednoho dárku jsme oprávněni zaslat dárek jiný. 

 8. Závěrečná ujednání
Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky. 

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.